Ammattilaiselta ammattilaiselle - Tarinoita yli 200 kouluttajakumppanin verkostolta

IT-palvelujohtaminen, Kokonaisarkkitehtuuri, Liiketoiminnan kehittäminen, Palvelujohtaminen, Projektijohtaminen, Yleinen

Päätösmallien avulla varmistat liiketoimiesi vaikuttavuuden

Päätöksenteko ja päätökset ovat usein keskeisessä roolissa liiketoimintaa tukevan automaation sovelluksissa. Kuitenkin useat kehittämisprojektit kohtaavat suuria haasteita päätöksien konkreettisessa ja ymmärrettävässä kuvaamisessa sekä liittämisessä osaksi toiminnallista kuvausta. Esittelen seuraavassa ongelman ratkaisutavan, joka auttaa luomaan konkreettisen ja toteutettavan mallin päätöksenteon tarpeita varten.

Decision Model and Notation (DMN)

Päätöksentekomalli ja siihen liittyvä notaatio (DMN) perustuu Object Management Groupin vuonna 2016 julkaisemaan standardiin. DMN -päätöksentekomallin avulla mallinnetaan liiketoiminnan operatiivisten päätösten tekemisen prosessi kattaen sekä päätösehdot että -rakenteet, ja varsinainen päätöslogiikan kuvaus kokonaisuutena. Tyypillisesti operatiivisia päätöksiä tehdään tiheästi ja ne ovat luonteeltaan usein toistuvia. Ne voivat liittyä esimerkiksi liiketoimintamahdollisuuksien arviointiin tai asianhallintaprosessiin, hakemusten käsittelyyn, riskienhallintaan tai petosten havaitsemiseen.

DMN täydentää liiketoimintaprosesseihin kehitettyjä menetelmiä (erityisesti Business Process Model and Notation, BPMN) tarjoamalla tehokkaan tavan päätöslogiikan ja päätöksen, sekä siihen liittyvien lähtötietojen riippuvuuksien mallintamiseksi.

Päätösmallinnuksen tarkoitus

Päätösmallinnuksen tarkoituksena on selventää päätöksenteon perusteita, vaatimuksia ja logiikkaa tuomalla näiden kautta vahva pohja päätösten pohjalta toteutettaville liiketoiminnan operaatioille.

Millä tahansa päätöksellä on aina seurauksia, mutta huonosti tehtyjen liiketoimintapäätösten seuraukset voivat olla tuhoisat organisaatiolle ja liiketoiminnalle. Huono tai epäjohdonmukainen päätöksenteko voi johtaa esim. tulojen menetykseen ja mahdollisuuksien menettämiseen. Huono päätöksenteko voi myös vaikuttaa organisaation tehokkuuteen ja asiakassuhteisiin, puhumattakaan mahdollisista oikeudellisista seurauksista.

Olipa päätökset strategisia tai operatiivisia, mikään organisaatio ei voi selviytyä toistuvista huonosti tehdyistä päätöksistä. Siksi kannattaa investoida systemaattiseen päätöksentekomenettelyyn, joka ennaltaehkäisee huonolle polulle joutumisen.

Päätösmallintaminen käytännössä

Päätöksenhallintamalli tarjoaa kokonaisvaltaisen menetelmän, jolla voidaan asemoida ja hallita businesslähtöisiä rakenteita ja prosesseja eri päätöksentekotilanteissa.

Päätösmallintaminen on tehokas tapa yhdistää liiketoiminnan analytiikka, prosessikehittäminen sekä businessarkkitehtuuri toisiinsa. Käyttämällä vakioitua DMN-notaatioita on mahdollista määrittää täsmällinen päätösvaatimus: tehokas päätöksenteko alkaa yksilöimällä päätöksentekovaatimukset tietolähteiden suhteen, ja sen jälkeen määrittelemällä organisaatiollesi tärkeä päätöslogiikka.


Päätöksentekomalli

 

 

 

 

 

 

 

Päätöksentekomallinnuksen hyödyt

Eräs tärkeimmistä DMN:n käyttötavoista liittyy päätöksenteon logiikan automatisointiin päätöksentekopalveluita käyttämällä. Päätöksentekomalli luo pohjan prosessilähtöisen analytiikan, koneoppimisen ja automaation soveltamiselle. Päätösmallinnuksella voit parantaa jatkuvasti organisaatiosi tekemien päätösten johdonmukaisuutta ja laatua mallintamalla, hallitsemalla ja seuraamalla liiketoimintapäätöksiäsi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirjoittaja: Mikko Rajala, Chief Consultant, QPR

Mikolla on laaja kokemus, tietotaito ja ymmärrys liiketoiminta- ja palvelumallien kehittämisestä sekä organisaatioiden ja toimintaprosessien suorituskyvyn parantamisesta. Hänellä on selkeä systeemisanalyyttinen ote ja omaa ihmisten sekä tiimien johtamiseen liittyvää osaamista. Siksi Mikko voi toimia koutsina ja neuvonantajana haastavissa strategian ja liiketoimintamallien käytäntöön viemisen sekä ICT-, organisaatio- ja kompetenssikehityksen alueilla.

Katso QPR:n kurssitarjonta tästä