Ammattilaiselta ammattilaiselle - Tarinoita yli 200 kouluttajakumppanin verkostolta

Johtaminen, palvelumuotoilu

Liiketoiminta uudistuu, oppiminen muuttuu

Liiketoiminnan uudistuminen edellyttää muutosta myös niiltä tavoilta ja menetelmiltä, joilla työssä opitaan. Mitä tämä tarkoittaa?

Teollisessa työssä korostuu tuotekeskeinen oppiminen

Olemme pitkään eläneet nk. teollisen massatuotannon aikakautta, jolle tyypillistä on kilpailuedun hakeminen tuottamalla mahdollisimman suuria määriä mahdollisimman pienillä kustannuksilla. Massatuotannon strategia toimi hyvin Fordilla sata vuotta sitten, kun Yhdysvaltojen kotimarkkinaa ei oltu vielä kyllästetty autoilla. Sama strategia tuotti suunnattomia voittoja Nokialle aikakaudella, jolloin globaali matkapuhelinmarkkina oli uusi ja veti puhelinta sitä mukaa, kun niitä valmistettiin.

Massatuotannossa työ organisoidaan funktionaaliksi tuotantolinjoiksi ja tarkkaan rajoitetuiksi työtehtäviksi. Oleellista on selkeä kahtiajako oppimisen suhteen. Toisaalla ovat tuotantoa suunnittelevat johtajat ja asiantuntijat, jotka – ainakin luulevat tietävänsä – miten työtä tulisi suorittaa, ja toisaalta, työn varsinaiset suorittajat.  Tyypillisenä oppimismenetelmänä on suunnittelevan portaan järjestämä koulutus, jossa työn suorittajien oppimistoimijuus rajoittuu usein vain valmiiden oppien omaksumiseen.

Jatkuva muutos edellyttää oppimista yhdessä asiakkaan kanssa

Massatuotannon strategia on toimiva niin kauan, kun asiakkaat eivät halua erottautua toisistaan autoillaan tai puhelimillaan.  Riittää, kun sellainen ylipäänsä on. Vaikeuksiin ajaudutaan, kun käytettävyyden sijaan alkaa korostua asiakkaan tunneside tuotteeseen ja kokemus sen tuottaneesta tahosta.

Teknologinen kehitys muuttaa paitsi tuotannon kohteita, myös niiden tuottamisprosesseja ja niihin perustuvan ansainnan logiikkaa. Asiakaskeskeisessä liiketoiminnassa kyvykkyydestä oppia asiakkaasta ja yhdessä asiakkaan kanssa tulee liiketoiminnan merkittävä kilpailuetu.  Parhaiten asiakkaan muuttuvat tarpeet tuntevat – itse asiakkaiden – lisäksi asiakasrajapinnalla työskentelevät. Tuotantoprosessien osavaiheiden yhteen nivoutumisen tai nivoutumattomuuden kokevat konkreettisemmin prosessien osavaiheita suorittavat.

Nykymaailmassa menestystä liiketoiminnassa ennustaakin ehkä parhaiten yrityksen kyvykkyys saattaa vuoropuheluun toiminnan eri tasoilta kumpuava asiantuntemus. Näin siksi, että yhä kiihtyvimmissä markkinamuutoksissa meidän tulee oppia oppimaan jostain sellaisesta, johon kenelläkään ei vielä ole valmiita speksejä. Tällaiseen oppimiseen eivät johtajien aivot yksin riitä.

Oppimisen menetelmiä uudistuvaan liiketoimintaan

On yleinen harhaluulo, että oppiminen olisi ensisijaisesti kiinni siitä, mitä tapahtuu yksilön korvien välissä. Väitämme, että vähintään yhtä paljon kuin yksilöistä, liiketoiminnassa oppiminen on kiinni siitä, että oppimisen tavat ja menetelmät ovat linjassa toiminnan strategisten tavoitteiden kanssa.

Miten sitten muuttaa oppimisen menetelmiä niin, että ne tukevat liiketoimintasi jatkuvaa uudistumista? Vastauksia tähän työstämme seuraavilla valmennuspäivillä:

Katso valmennustemme tarkemmat tavoitteet ja sisällöt Oppia.fi-alustalta. Sieltä löytyvät myös kaikille avointen toteutusten ajankohdat ja paikat. Tilauksesta räätälöimme valmennuspäivien teemojen pohjalta juuri teidän organisaatiollenne sopivan kokonaisuuden.

Tervetuloa uudistamaan liiketoimintaa ja oppimista!

KALLIO_KIRSI6616P 2kuva

Kirjoittajista Kirsi Elina Kallio (FL) on kokenut organisaatioiden strategisen osaamisen kehittäjä. Timo Valli (FM, eMBA) on työskennellyt menestyksekkäästi johtajana sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.