Ammattilaiselta ammattilaiselle - Tarinoita yli 200 kouluttajakumppanin verkostolta

Yleinen

SAFe 5.0 – viisi keskeistä muutosta

Scaled Agile Frameworkistä on julkaistu uusi versio, ja tässä kirjoituksessa Talent Basen SAFe-asiantuntijat Tuuli Pesonen ja Vesa Purho käyvät läpi suurimmat muutokset verrattuna edelliseen versioon, SAFe 4.6:een.

Kuva: Scaled Agile, Inc

1. Liiketoiminnan ketteryys vahvasti keskiöön

Jo aiemmat SAFe-versiot ovat korostaneet, ettei SAFen käyttöönotto voi olla vain IT:n toteuttama harjoitus, vaan liiketoimintapuolta tarvitaan mukaan, jotta kaikki ketteryyden tarjoamat hyödyt voidaan saavuttaa. Versiossa 5.0 liiketoiminnan ketteryys (Business Agility) onkin nostettu aiempaa selkeämmin esille.

Liiketoiminnan ketteryyteen yhdistyy vahvasti myös organisatorinen ketteryys (Organizational Agility), ja SAFe 5.0:ssa organisatorinen ketteryys on lisätty ydinkompetenssien joukkoon. Se koostuu ihmisten Leanin ja ketteryyden osaamisesta, ketteristä tiimeistä läpi koko organisaation, prosessien jatkuvasta optimoinnista Lean-menetelmillä sekä strategisesta ketteryydestä eli yrityksen kyvystä muuttaa strategiaansa nopeasti liiketoimintaympäristön muutosten perusteella.

Ketterät tiimit läpi koko organisaation tarkoittaa muun muassa sitä, että ketterät tiimit eivät ole enää pelkästään kehitystiimejä. Ne voivat keskittyä joko teknologiaan ja kehittämiseen (SW tai HW) tai liiketoimintaan (esim. markkinointi, myynti, lakiasiat, koulutus).

2. Asiakaskeskeisyyden korostettu asema

Vaikka asiakas on ollut hyvinkin tärkeässä asemassa aikaisemmissa SAFe-versioissa, asia on tullut esiin vasta viitekehystä tarkemmin tutkimalla, Large Solution -tasolla. Tätä on kritisoitu, ja Scaled Agile Inc on vastannut arvosteluun nostamalla asiakkaan viitekehyksessä selvästi keskiöön. Nyt asiakas on siirretty Essential-tasolle ja näkyvyyttä on parannettu myös visuaalisesti.

Asiakaskeskeisyyden korostaminen on iso ajattelutavan muutos, joka pitää viedä läpi koko organisaation. On ymmärrettävä asiakkaan tarpeet ja tehtävä tuotteet ja palvelut niiden mukaisesti. Samalla on huolehdittava siitä, että asiakas saa arvoa tuotteista ja palveluista koko niiden elinkaaren ajan. SAFe 5.0 tarjoaa näihin asioihin paljon uutta ohjeistusta.

Tuoreimmassa versiossa asiakaskeskeisyyttä vahvistetaan myös muotoiluajattelulla eli Design Thinkingillä. Muotoiluajattelun menetelmillä  voidaan tunnistaa ne asiakkaan ongelmat, joita tuotteella ratkaistaan, sekä löytää ongelmalle paras senhetkinen ratkaisu niin asiakkaan kuin yrityksen kannalta. Myös Design Thinkingistä on paljon ohjeistusta ja työkaluja tarjolla.

3. Uusi kompetenssien jaottelu

SAFe 5.0 nostaa edellisen version lanseeraamien ydinkompetenssien rinnalle kaksi uutta kompetenssia. Mukaan on tuotu organisatorinen ketteryys ja jatkuvan oppimisen kulttuuri. Oppimisen kulttuurissa korostetaan tietysti ihmisten jatkuvaa oppimista, mutta myös innovoinnin mahdollistamista sekä jatkuvaa toiminnan parantamista. Myös aiemmin esillä olleiden kompetenssien sisältöä on tarkennettu ja kaksi on nimetty uudelleen.

Kompetenssit on jaoteltu strategisiin ja suorittavan tason kompetensseihin, joita tukevat ketterä ja Lean-johtamiskulttuuri. Tämän jaottelun lisäksi kaikilla on kolme alakohtaa, jotka määrittelevät kompetenssia tarkemmin. SAFe 5.0:ssa luotu uusi ylätason kooste vetää nämä kätevästi yhteen ja nostaa myös asiakaskeskeisyyden tärkeäksi palaseksi eri kompetenssien keskelle.

Kuva: Scaled Agile, Inc

4. Program-tasot ja yhdistyneet tiimit

Perusrakenne on viitekehyksessä muodostunut alkuajoista lähtien Program- ja tiimitasoista. Tarkoituksena on aina ollut toimia tiimien tiiminä ilman raja-aitoja, mutta Big Picture on pitkään hakenut muotoaan näiden tasojen yhteistyön kuvaamisessa.

Edellisessä versiossa 4.6 lanseerattiin Essential-rakenne kuvaamaan asioita, jotka niin sanotusti tekevät SAFesta SAFen. Haasteena tuolloin oli kuitenkin vielä tasojen erillisyys: kuinka tiimitaso voi oikeastaan olla olemassa ilman Program-tasoa, kun SAFe nimenomaan on skaalatun ketteröittämisen viitekehys?

SAFe 5.0 on jatkanut Essential-ajatusta edellisestä versiosta ja yhdistänyt tiimi- ja Program-tason yhdeksi yhteiseksi Essential-tasoksi. Muutos on positiivinen, koska ketterät toimitusjunat (ART) ovat tiimien tiiminä viitekehyksen ytimessä ja toimivat tehokkaimmin yhdessä tekemällä.

Kuva: Scaled Agile, Inc

5. Mittaamalla kehityt

Yrityksen siirtyminen ketteräksi yritykseksi on hitaasti etenevä muutosmatka, joka ei oikeastaan koskaan lopu. Koska toimintatavoista löytyy aina parannettavaa, on tärkeää ymmärtää, missä mennään ja minne halutaan päästä. Aikaisemmissa versioissaan SAFe on jo tarjonnut joukon mittareita eri tasojen seuraamista varten, mutta nyt 5.0 nostaa näkyvästi esiin mittaamisen ja kehittymisen tärkeyden.

Liiketoiminnan ketteryyden tueksi on tullut Measure and Grow eli portfolion tueksi rakennettu yritystason mittari sekä ohjeistus sen käyttämiseksi. Mittari mittaa seitsemää SAFen kompetenssia ja jokaisesta kolmea osa-aluetta. Mittarin visualisoimien tietojen pohjalta voidaan tunnistaa kehitystoimenpiteitä, jotka priorisoidaan ja viedään eri tahoille toteutukseen.

Miten yhteensopiva SAFe 5.0 on aikaisempien versioiden kanssa?

SAFe 5.0 tarjoaa uusia ohjeistuksia ja menetelmiä, joilla parannetaan asiakaskeskeisyyttä ja koko organisaation ketteryyttä. Muutoksista huolimatta uusi versio on täysin yhteensopiva aikaisemman version kanssa, eli kaikki vanhemmista versioista hankittu osaaminen säilyy edelleen relevanttina. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että halutessaan organisaatiot voivat jatkaa aiemmilla SAFe-versioilla ja poimia 5.0:sta uusia ominaisuuksia rinnalle tarpeen mukaan.

Maksuton webinaari sekä tulevat kurssit

Jos haluat kuulla SAFen uudesta versiosta enemmän, tervetuloa kuuntelemaan   webinaariimme huomioita muutoksista esimerkkien ja Talent Basen asiantuntijoiden kokemusten kautta. Syvemmin ketteryyteen ja SAFeen voi tutustua kursseillamme. Webinaari ja koulutukset ovat suunnattu kaikille ketteryydestä ja SAFesta kiinnostuneille niin yrityksissä, yhteisöissä kuin julkisella sektorilla.

Maksuton webinaari: SAFe 5.0 uudet ominaisuudet 16.1.2020 klo 14-15

Katso myös julkiset sekä asiakaskohtaisesti järjestettävät kurssimme

 

Kirjoittajina Talent Basen SAFe kouluttajat Tuuli Pesonen sekä Vesa Purho, joilla on vuosikausien kokemusta niin perinteisistä kuin ketteristä projekteista ja rooleista sekä SAFe -toimitusjunien ja portfolioiden tukemisesta.