Ammattilaiselta ammattilaiselle - Tarinoita yli 200 kouluttajakumppanin verkostolta

3PMO

Vahvista organisaatiosi menestystä: Innosta johto kehittämään projektisalkunhallintaa ja päätöksentekoa

Menestyvän organisaation on tärkeää panostaa tehokkaaseen projektisalkunhallintaan ja päätöksentekoon.

Nämä kaksi osa-aluetta ovat avainasemassa yrityksen suorituskyvyn parantamisessa ja strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. Kuitenkin johto saattaa joskus olla vastahakoinen muutoksille ja kehitykselle näillä alueilla. Tässä blogikirjoituksessa jaamme muutamia vinkkejä siitä, miten voit innostaa johtoa kehittämään projektisalkunhallintaa ja päätöksentekoa.

Kustannustehokkuuden ja riskienhallinnan merkitys: Projektisalkunhallinta auttaa organisaatiota tunnistamaan, priorisoimaan ja hallitsemaan projekteja tehokkaasti. Päätöksentekoon liittyvien prosessien kehittäminen puolestaan auttaa organisaatiota tekemään parempia päätöksiä, jotka perustuvat luotettavaan tietoon ja analyysiin. Esitä näiden toimenpiteiden vaikutukset kustannustehokkuuteen ja riskienhallintaan. Tehokkaampi projektisalkunhallinta ja päätöksenteko (esim. Thinking Portfolio Projektisalkku) voivat vähentää turhia kuluja ja riskejä, mikä parantaa organisaation taloudellista suorituskykyä.

Strategisen suunnittelun tärkeys: Projektisalkunhallinta ja päätöksenteko ovat olennaisia osia strategisessa suunnittelussa. Innosta johtoa ymmärtämään, että nämä toimenpiteet auttavat organisaatiota pysymään kurssillaan ja saavuttamaan strategiset tavoitteet. Esitä selkeästi, miten projektisalkunhallinta ja päätöksenteko liittyvät organisaation strategiaan ja miten niiden avulla voidaan varmistaa, että toiminnot tukevat pitkän aikavälin tavoitteita. Näytä, että investointi näihin prosesseihin auttaa organisaatiota menestymään kilpailussa.

Strategisten tavoitteiden määrittäminen: Projektisalkunhallinta auttaa organisaatiota keskittymään strategisiin tavoitteisiin. Ennen projektien käynnistämistä on tärkeää arvioida, kuinka hyvin ne tukevat organisaation visiota ja missiota. Projektisalkunhallinnan avulla voit priorisoida projekteja, jotka ovat linjassa organisaation strategisten tavoitteiden kanssa ja hylätä projektit, jotka eivät tue niitä.

Resurssien optimointi: Projektisalkunhallinta auttaa tunnistamaan organisaation resurssien käytön tehokkuuden ja optimoimaan niiden jakamisen eri projekteille. Tämä auttaa välttämään resurssien ylikuormitusta tai alikäyttöä. Resurssien oikea-aikainen ja tasapainoinen jakaminen eri projekteille voi parantaa organisaation tuottavuutta ja tehokkuutta.

Riskienhallinta: Projektisalkunhallinta auttaa organisaatiota tunnistamaan ja hallitsemaan projekteihin liittyviä riskejä (lisäksi voidaan hyödyntää riskisalkunhallintaa, esim. Thinking Portfolio Riskisalkku). Jokaisella projektilla on omat riskinsä, kuten aikataulujen ylitykset, budjettien ylittäminen tai tekniset haasteet. Projektisalkunhallinnan avulla organisaatio voi arvioida riskit ja suunnitella niihin liittyvät toimenpiteet etukäteen. Näin voidaan minimoida riskien vaikutukset ja parantaa projektien onnistumismahdollisuuksia.

Projektien seuranta ja raportointi: Projektisalkunhallinta tarjoaa välineitä projektien seurantaan ja raportointiin. Tämä auttaa organisaatiota saamaan kokonaiskuvan kaikkien käynnissä olevien projektien tilasta ja edistymisestä. Projektisalkunhallinnan avulla voidaan tunnistaa viivästymät tai ongelmat ajoissa ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin niiden korjaamiseksi. Lisäksi raportointi auttaa organisaatiota viestimään projektien edistymisestä sidosryhmilleen ja rakentamaan luottamusta.


Thinking Portfolio on 3PMO-tapahtumakumppani. Ilmoittaudu mukaan 3PMO-tapahtumaan Tampere-taloon 5.6.2024!

Julkaistu Thinking Portfolion blogissa 20.6.2023