Ammattilaiselta ammattilaiselle - Tarinoita yli 200 kouluttajakumppanin verkostolta

Projektipäivät

Kasvua OKR-mallin mukaisella projektityöllä

Tavoitejohtamisen OKR-malli tuo läpinäkyvyyttä ja selkeyttä organisaation projektityöskentelyyn ja toimintatapoihin oikeanlaisen työkalun tuella.

OKR-malli (objectives and key results) on tutumpi strategisen johtamisen konseptissa, mutta samaa mallia hyödynnetään myös projektinhallinnassa. Tämä tavoitejohtamisen malli tuo organisaation strategiset tavoitteet sekä tavoitteisiin sidotun operatiivisen toiminnan lähemmäksi toisiaan.

Parhaimmassa tapauksessa onnistunut OKR-mallin mukainen toiminta hyödyntää koko henkilöstön osaamispotentiaalia läpinäkyvästi. Tämä edellyttää, että johdolta tulevat strategia ja tavoitteet ovat selkeät sekä niiden mukaisiin tuloksiin pyrkivät, työntekijöiden asettamat tehtävät ovat linjassa keskenään.

Mikä on OKR-malli

OKR-mallin avulla organisaation strategian toimeenpano linjataan strategisten tavoitteiden mukaisesti, jolloin jokaisen tiimin ja työntekijän käytännön tekeminen on suoraan yhteydessä yhdessä asetettuihin tavoitteisiin. Näin ollen malli on erinomainen työkalu strategian toteutuksen johtamiseen.

Lyhyesti tiivistettynä OKR-malli on tavoitejohtamisen malli, joka koostuu laadullisista tavoitteista, eli yhteisistä ja läpinäkyvistä päämääristä, joita kohti arjessa työskennellään, sekä määrällisistä avaintuloksista, joita seurataan säännöllisesti.

Tavoitejohtamisen ohella organisaatio voi yhtenäistää ja selkeyttää yhteisiä toimintatapoja OKR-mallin avulla, jolloin käytännön tekeminen kohti yhteistä päämäärää on yhtenäisempää.

Läpinäkyvyys OKR-mallin ytimessä

Edellytys OKR-mallin toimivuudelle on se, että strategiasta ja tavoitteista viestitään läpinäkyvästi, selkeästi ja ymmärrettävästi läpi koko organisaation. Kaikkien työntekijöiden tulisi olla selvillä siitä, mitä tehdään ja miten se edistää tavoitteiden saavuttamista.

Tavoitteiden asetanta ja niihin sidottujen avaintulosten määrittely tapahtuu toimintojen sekä tiimien toimesta, jolloin koko henkilöstön osaamispotentiaali on paremmin hyödynnettävissä. Tällöin myös omaan työhön liittyvä vastuunkanto ja itsenäinen päätöksenteko motivoivat edistämään tuloksia, joilla edetään kohti yhteisiä yritystason tavoitteita.

Tavoitteiden asetanta on OKR-mallissa läpinäkyvää, jolloin kaikki tiimit pystyvät näkemään toistensa tavoitteet ja tarvittaessa yhdenmukaistamaan omia tavoitteitaan tukemaan yhteistä päämäärää.

Vastaavasti myös tavoitteiden seuranta on läpinäkyvää koko organisaation osalta. Läpinäkyvä seuranta auttaa työntekijöitä ymmärtämään oman työn vaikutukset organisaation tavoitteiden saavuttamisessa.

OKR-mallin soveltaminen projektityössä

OKR-malli on sovellettavissa myös projektityöhön, jolloin projektin tavoitteiden sekä niihin liittyvien avaintulosten selkeä linjaus toimii lähtökohtana.

Avaintulosten säännöllinen seuranta viikko-, kuukausi- ja kvartaalitasolla auttaa tunnistamaan tulosten saavuttamisen ja projektien valmistumisen esteet sekä prosessien etenemisen hidasteet.

Säännölliset palaverit toimivat lyhyinä iteraatio- ja palautekierroksina, joissa voidaan jakaa kokemuksia ja arvioida sekä todentaa tuloksiin pyrkivien toimenpiteiden toimivuutta. Palaverien säännöllisyys ja niissä nousseihin asioihin reagoiminen nopeasti onkin OKR-mallin keskeisimpiä ideoita.

OKR-mallin avulla kasvua organisaation toimintaan

Lean-filosofian tavoin OKR-malli tähtää virtaustehokkuuteen, eli strategisten tavoitteiden saavuttamiseen. Malli pyrkii vähentämään tekemistä, joka ei edistä tavoitteiden mukaisten tulosten syntymistä.

Kun OKR-mallia sovelletaan kunkin organisaation omaan toimintaan mallin käyttötarkoituksen mukaisesti, se tuo useita konkreettisia hyötyjä:

– Organisaation toiminta selkeytyy ja keskittyy tärkeiden tavoitteiden edistämisen ympärille.

– Koko organisaation toiminta yhtenäistyy samansuuntaiseksi.

– Läpinäkyvä työskentely ja säännöllinen seuranta kehittävät organisaatiota kohti jatkuvaa oppimista, joka puolestaan kehittää organisaation strategista kyvykkyyttä.

– Tuloksien saavuttaminen nopeutuu, kun tavoitteet ja avaintulokset ovat selkeitä ja läpinäkyviä koko henkilöstölle.

– Henkilöstön työn merkityksellisyys lisääntyy, kun oman työn tulokset ovat suoraan yhteydessä yhteisen päämäärän saavuttamiseen.

OKR ja raportointi

OKR-mallin mukaisen strategiajohtamisen onnistuminen operatiivisella tasolla edellyttää selkeää ja läpinäkyvää kokonaiskuvaa, jonka avulla säännöllistä seurantaa ja raportointia voidaan toteuttaa.

Erityisesti strategian visualisointi, analysointi, mittariston seuraaminen, tietojen kerääminen sekä raportointi muodostuvat keskeisiksi tekijöiksi. Näiden osa-alueiden keskittäminen yhteen kokonaisvaltaiseen työkaluun tuo merkittäviä hyötyjä.

Tyypillisesti kvartaalitasolla tehtävä suunnittelu OKR-mallin mukaisesti helpottuu, kun tulokset on mahdollista visualisoida strategia- ja tavoitekarttaan. Avaintulosten seuranta viikkopalavereissa ja niihin liittyvät palautekierrokset sekä avaintulosten tilapäivitykset viikko-, kuukausi-, kvartaali- ja vuositasolla selkeyttävät säännöllistä seurantaa ja mittaamista.

Myös OKR-prosessin toimivuuden sekä tavoitteiden ja tulosten merkittävyyden arviointi kuluneelta aikajaksolta auttaa mittaamaan koko tavoitejohtamisen mallin perusteella toteutunutta strategiatyöskentelyä.

Tavoitteiden, avaintulosten ja mittariston selkeä määrittely strategiatyötä tukevalla tietoteknisellä ratkaisulla edesauttaa OKR-toteutuksen onnistumista ja tuo kasvua organisaatiolle monessa muodossa.

Tule kuulemaan lisää Projektipäiville 25.–26.10.2022 Messukeskuksessa ja vieraile ständillämme! Ota yhteyttä tai varaa projektinhallinnan demo.

Marko Koskela
Chief Commercial Officer, Partner
Solu Digital

Solu Digital Oy on digitaalisen tiimityön johtava kehittäjä, joka toimittaa ja kehittää tiedonhallinnan ratkaisuja Microsoft-teknologioilla. Vuonna 2011 perustettu yritys on Microsoft Gold -kumppani Suomessa, jonka ratkaisu- ja palveluvalikoima kattaa monipuolisesti modernin tiedonhallinnan tarpeet.

 

Solu Digital Oy on Projektipäivien kumppani. Tule mukaan Projektipäiville 25.-26.10.2022 Helsingin Messukeskukseen!