Ammattilaiselta ammattilaiselle - Tarinoita yli 200 kouluttajakumppanin verkostolta

Projektipäivät

Projektisalkulla tuloksellisuutta SOTE- ja maakuntauudistukseen

Projektisalkulla tuloksellisuutta SOTE- ja maakuntauudistukseen

Kehittämisprojektien vaikuttavuus ja mitattavat toiminnalliset hyödyt ovat keskeisiä näkökulmia kuntien toiminnan kehittämisessä. Hetki on tällä hetkellä otollinen kun SOTE- ja maakuntauudistus on käynnissä.

Resurssien ja taloudellisen liikkumavaran ollessa rajallista, tulisi pystyä tunnistamaan vaikuttavuudeltaan ajankohtaan parhaalla tavalla sopivat kehitysideat ja -ehdotukset.

Projektisalkku mahdollistaa läpinäkyvyyden kunnan kehitystarpeisiin ja strategiaa parhaiten toteuttaviin projekteihin.  Kunnan kannalta hyvä projektisalkku mahdollistaa kehitys- ja investointiprojektien vaikuttavuuden tarkastelun. Samalla se parantaa päätöksenteon laatua sekä auttaa viestimään SOTE- ja maakuntauudistukseen liittyvistä perusteista konkreettisemmin ja selkeämmin.

Niin julkisella- kuin yksityissektorilla keskeinen haaste on kehittämiseen osallistuvien avainresurssien rajallisuus. Avainhenkilöt ovat usein samoja henkilöitä ja projektityön lisäksi normaaliin linjatyöhön sidottu. Tällöin olisi tärkeää pystyä valitsemaan ne kehitystehtävät, jotka tuottavat parhaan vaikuttavuuden käytettävissä oleviin avainresursseihin ja panoksiin nähden. Onkin tärkeä tiedostaa, että ylikuormitettujen avainhenkilöiden tuottavuus putoaa myös muissa projekteissa ja linjatyössä. Tästä näkökulmasta jokainen uusi projekti muodostaa riskin käynnissä oleville kehitystehtäville ja asetetuille hyöty- ja vaikuttavuustavoitteille.

Projektisalkku tarjoaa kunnan päätöksentekoon läpinäkyvyyttä ja siten tietoa vaikuttavuudeltaan parhaiden projektien oikea aikaiseen toteuttamiseen. Projektisalkku mahdollistaa myös käynnissä olevien kehitystehtävien ja investointiprojektien seurannan. Näin esimerkiksi ohjausryhmille luodaan edellytykset ymmärtää, ovatko päätökset ohjausliikkeistä tarpeen, jotta projektille asetetut vaikuttavuus ja hyötytavoitteet saavutetaan.

Projektista tai kehitysohjelmasta vastaava henkilö saa myös tukea ohjausryhmältä riittävän ajoissa ja näin epäonnistumisen riskiä voidaan vähentää.

Projektisalkku mahdollistaa myös kehitystyön aikaisten vaikutusten seurannan ja arvioinnin. Salkku tekee näkyväksi ja viestittäväksi projektien aikaisten hyötyjen syntymisen. Projektisalkulla voidaan yksinkertaisesti jälkiarvioida kehitys- tai investointiprojektin vaikutus- ja hyötytavoitteiden toteutumista kehitystehtävän päättymisen jälkeen.

Jälkiarviointi on aina haastavaa mutta siinä onnistumiseen on muutaman toimiva vinkki:

  1. Jälkiarvioinnin oikea ajoitus uskottavalle tulosten mittaamiselle
  2. Jälkiarvioinnin vastuuttaminen jo projektin alussa
  3. Tehdä jälkiarvoinnista luonteva osa kehittämistä ja oppimista. Ilman jälkiarviointia ei koskaan osata tehdä asioita paremmin
  4. Palkitsemisen painopiste vaikuttavuuden ja hyötyjen pohjalta
  5. Jälkiarviointi ja sen tulokset osaksi sisäistä- ja ulkoista viestintää.

Jos kehitys- tai investointiprojektissa ei nähdä jälkiarviointia tarpeelliseksi, on viisasta kysyä, ovatko asetetut hyöty- ja vaikuttavuustekijät olleet oikeat, ovatko ne olleet mitattavissa tai kenties muutoin puutteellisia.

Hyvä projektisalkku tekee läpinäkyväksi valtuustokauden tavoitteiden toteutumisen ja avaa näkymän tulevaan.

Lisäksi hyvä projektisalkku katsoo eteenpäin tulevaisuuteen ja mahdollistaa jo tehdyn työn vaikuttavuuden ja hyötyjen seurannan.

Lähde: